Stille tijd houden, tijd nemen om in je bijbel te lezen, stil te zijn, te bidden. Zitten aan de voeten van de Heer, net als Maria in Lucas 10 ... Hoe doe je dat? Deze eenvoudige Leidraad voor stille tijd kan daarbij goed op weg helpen.

Deze Leidraad voor stille tijd is niet uit de lucht komen vallen. Er zijn veel 'methodes' of gebedsvormen om de omgang met God in de binnenkamer vorm en inhoud te geven. Maar in alle gevallen is daarin de structuur van de christelijke spiritualiteit (omgang met God) herkenbaar. Die structuur is het duidelijkst zichtbaar in de Benedictijnse methode.

De Benedictijnse methode

Dit is een methode (weg) om meditatief bijbel te lezen. Ook Maarten Luther paste dit toe. Hij stond het zichzelf toe om te blijven bij één (bijbel-)woord, bij één gedachte, om deze tot zijn hart te laten doordringen, om dat te overdenken en te laten bezinken, om van daaruit tot een gebed te komen.
Woord en antwoord: eerst een Bijbelwoord, een woord van Godswege naar ons toe, dan een antwoord van onze kant naar God toe, een gebed, een dankwoord, een schuldbelijdenis, een lofprijzing.

De Benedictijnse methode bestaat uit drie delen:

  1. Lectio – geestelijke lezing
    Lees een vertrouwde Bijbeltekst, een psalm of een gedeelte uit de evangeliën.Laat het niet een te lange tekst zijn. Begin te lezen tot het moment dat je op een woord of op een zin stuit die de bijzondere aandacht trekt, die je raakt.Stop dan de lezing en ga over tot de ‘meditatio’.

  2. Meditatio – meditatie (overdenking)
    In stilte richt je de aandacht telkens op de zin die jou bij de lezing geraakt heeft. Het kan ook een woord zijn. Telkens wanneer de gedachten afdwalen, keer je in gedachten naar die zin of dat woord terug. Na tien minuten ga je over tot de ‘oratio’.

  3. Oratio – gebed
    Bid spontaan tot God al wat bij je opkomt.

Zie ook Hoe leer ik vanuit de Bijbel bidden

Verstillende muziek

Je kunt je tijden met de Vader ook omlijsten met verstillende muziek. Mooie handreikingen daartoe, incl. momenten van muziek, geeft Jos Douma. Op andere momenten kun je muziek benutten om aan je voorbede of lofprijzing 'woorden te geven'.

Om te onthouden

“Niet het danken en het aanbidden op zich, niet de vragen en de voorbede, maar er zijn voor God is het belangrijkste. Bidden is in wezen dan ook heel eenvoudig. God is er en jij bent bij Hem. Je loopt niet weg. En je laat je niet uit Gods aanwezigheid verjagen door voort tollende gedachten of gevoelens van verdriet, zorg, angst.”
(Anje van der Pers, God is tegenwoordig, pag. 58 en 67)