Morgengebeden

Klaagliederen 3:22-23

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!

Psalm 5:2-4

Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen.
Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God,
tot U richt ik mijn bede.
In de morgen, HEER, hoort U mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot U en wacht.

Psalm 90:16-17

Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.


Gebed aan het begin van de dag

Heer Jezus Christus,
levende, aanwezig in deze wereld,
help mij, ook vandaag, om U te volgen en te herkennen
op de plekken waar ik werk,
mensen ontmoet,
geld uitgeef,
en plannen maak.

Laat mij, als uw discipel,
zien met uw ogen,
en horen wat U vraagt,
elk mens aanvaarden met het vertrouwen
en de waarheid, die ik bij U vind,
en veranderen wat in tegenspraak is met Gods liefde.

Door de kracht van het kruis
en de vrijheid van uw Geest. Amen

John V. Taylor, 1975 (geciteerd in David Wood, Poet, priest and prophet – Bishop John V. Taylor, 2002, Churches together in Britain and Ireland, pag. 144)

---------------------------------

God, tot U bid ik in het vroege morgenuur.
Help mij in het gebed mijn gedachten voor U te verzamelen.
Ik kan het niet alleen.
In mij is het duister, maar bij U is het licht.
Ik ben eenzaam, maar Gij laat mij niet in de steek.
Ik ben kleinmoedig, maar Gij zijt geduldig;
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent de weg voor mij.
Vader in de hemel,
U prijs en dank ik voor de rust van de nacht.
U prijs en dank ik voor de nieuwe dag.
U prijs ik voor al uw goedheid en bijstand in het leven dat achter mij ligt.
Gij hebt mij veel goeds bewezen;
Laat mij nu ook het moeilijke uit uw hand aannemen.
Gij zult mij niet méér opleggen dan ik kan dragen.
Gij doet uw kinderen alles ten beste keren.
Heilige God,
geef mij het geloof dat mij bewaart voor wanhoop, moedeloosheid en zonde.
Geef mij liefde tot God en de mensen, zij alleen richt haat en bitterheid te gronde.
Geef mij de hoop die mij bevrijdt van angst en gebrek aan vertrouwen.
Voor uw aangezicht gedenk ik al de mijnen …
Heer, ontferm U.
Schenk mij weer de vrijheid en laat mij nu zo leven als ik het voor U en voor de mensen kan verantwoorden.
Heer, wat deze dag ook brengt, uw naam zij geprezen. Amen.

(Dietrich Bonhoeffer, in de gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog)

Avondgebeden

Psalm 16:7

"HERE, U  prijs ik,
 U die mij raad heeft gegeven,
 zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren"

Psalm 17:15

  "maar ik zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen
   en bij het ontwaken mij verzadigen met Uw beeld."

Psalm 4 slot:

  "In vrede kan ik mij te ruste begeven
   en aanstonds inslapen,
   want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen"

Psalm 4:3, berijmd, Liedboek voor de kerken
 "Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
  want slapend kom ik bij U thuis.
  Alleen bij U ben ik geborgen.
  Gij doet mij rusten tot de morgen
  en wonen in een veilig huis."

Maarten Luther:

 "Als onze ogen slapen,
  laat onze harten waakzaam zijn voor U.
  Laat Gods rechterhand ons beschermen,
  en verlos ons van de band der zonde."

  (in: Bonhoeffer, Leven met elkander, pag. 53)


Maarten Luther:

 Ik dank U, mijn hemelse Vader,
 door Jezus Christus, uw lieve Zoon,
 dat U mij deze dag zo genadig heeft behoed.

 En ik bid U dat U mij al mijn zonden wilt vergeven,
 waar ik onrecht heb gedaan,
 en mij deze nacht
 ook genadig wilt behoeden.

 Want ik beveel mijn ziel en mijn lichaam
 en alles in Uw handen.

 Moge Uw heilige engel met mij zijn,
 opdat de boze vijand
 geen macht over me krijgt.
 (Maarten Luther, Gebeden, pag. 67)


Richard Foster:


 Heer Jezus Christus,
 terwijl U liefdevol toekijkt,
 denk ik na over alles wat er vandaag gebeurd is.
 Dank U voor
 de warmte van de zon,
 de aandacht van mijn vrienden,
 de hulp van mijn collega's.
 Vergeef me
 als ik alleen aan mezelf heb gedacht,
 anderen niet bemoedigd heb,
 de zwakken genegeerd heb.
 Ik ga nu de donkere nacht in,
 met de zekerheid dat "alles goed is met mijn ziel". Amen.

  (Richard Foster, Gebeden uit het hart, pag. 85)

 



Onder uw bescherming

 O Heer, dank U dat U deze dag
 ten einde hebt gebracht;
 dank U dat U mijn lichaam en ziel rust geeft.
 Uw hand heeft mij vandaag beschermd en bewaard.
 Vergeef me mijn gebrek aan geloof
 en alles wat ik vandaag verkeerd heb gedaan;
 help me om iedereen te vergeven
 die mij iets heeft aangedaan.

 Laat me rustig slapen onder uw bescherming
 en bewaar me voor de verleidingen van de duisternis.
 Ik draag hen die mij lief zijn aan U op
 en ook iedereen die in dit huis is.
 Ik leg mijn lichaam en mijn ziel in uw handen, o God,
 en ik prijs uw heilige naam. Amen.
(Richard Foster, Gebeden uit het hart, pag. 86)