Onze gedachten zijn die van Christus

In 1 Korintiërs 2:16 lezen we het volgende woord van Paulus: ’Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.’ (NBV 2021). Of in de vertaling van de Naardense Bijbel: ‘Wij echter hebben het denken van Christus’.

Waar kunnen onze gedachten vandaan komen? Van drie kanten:
•    ons vlees (de ziel / het onderbewuste / ons instinct / de natuur);
•    de wereld (via de zintuigen: invloed van medemensen, van media, etc.);
•    de wereld van de geest (de eigen geest, de Heilige Geest, boze geesten)
(met dank aan Jenö Sebök en zijn boek Je bent meer dan je brein, 2018)

Omdat ons gedachteleven zozeer vanuit allerlei hoeken beïnvloed wordt, hieronder enkele gedachten over vernieuwing van ons denken:

1.    Vernieuwing van ons denken begint met overgave aan God, je leven in Gods handen leggen.

Zo zegt Paulus dat in Romeinen 12:1-2:
‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.’ (NBV 2021)

Vers 2 wordt door de Naardense Bijbel als volgt weergegeven:
‘Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw, maar wordt hervormd in vernieuwing van het denken,
zodat gij kunt toetsen wat de wil van God is, het goede en welbehaaglijke en volmaakte.’

Overgave aan Christus leidt tot ‘vernieuwing van je gezindheid en van je denken

2.    Vernieuwing van ons denken is een opdracht.

In Filippenzen 4:8-9 roept Paulus de gelovigen op om het goede te ‘bedenken’, dus in gedachten te roepen:
‘Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.’
NBV 2021 zegt het zo: ‘Laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.’  In de Naardense Bijbel lezen we: ‘overweegt dát’.

3.    Vernieuwing van ons denken is een strijd

In 2 Korintiërs 10:3-5 is er strijd rondom ons denken. Daar worden we opgeroepen om elke gedachte die tegen Gods heilvolle plannen ingaat aan Christus te onderwerpen, om iedere gedachte krijgsgevangene te maken en Christus te onderwerpen.

‘We zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, maar we vechten niet met aardse middelen. De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van deze wereld; ze zijn zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.’  (NBV 2021)

Paulus spreekt in Efeziërs 6:10-18 over de pijlen van boze die ook ons denken kunnen infiltreren. Mede daarom wordt vaak de helm van de redding (van het heil) hiermee in verband gebracht, want die hebben we dan nodig om ons gedachteleven te beschermen. Dat is in onze moderne cultuur zeker een zinvolle en helpende gedachte. Maar het is wel goed om te beseffen dat in bijbelse tijden onze gedachten in het hart gesitueerd werden en daar hun oorsprong hadden. In Jesaja 59:17 is het God zelf die de helm van de redding op het hoofd draagt des heils. En in 1 TessalonicenzenThessalonicenzen 5:8 noemt Paulus de helm als teken van hoop onze redding. In het laatste geval is de helm gericht op onze toekomst.


4.    Vernieuwing van ons denken is een belofte

In Filippenzen 4:7 is de vernieuwing van ons denken een belofte:
NBV 2021: ‘Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’  De HSV zegt het als volgt: ‘en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’ De Naardense Bijbel geeft de volgende belofte: ‘En de vrede van God, die alle denken te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.’

Kortom: vernieuwing van ons denken is een proces. Enerzijds gaat dit bij wijze van spreken ‘vanzelf’. Door met Jezus verbonden te blijven woont Zijn Geest in ons en worden onze gedachten steeds meer die van Christus. Zijn Geest gaat steeds meer onze gedachten overnemen, aansturen, want Zijn Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn (Rom. 8:16). Onze gedachten komen voort uit onze geest. Anderzijds is er ook strijd, wegens ons vlees, onze zondige natuur (lelijke, niet opbouwende gedachten) en wegens de boze die ons denken kan infiltreren. Daarom spreekt Paulus in Efeziërs 6:10-18 over de pijlen van boze en hebben we de helm van het heil nodig om ons gedachteleven te beschermen.


Voor wie wil: er zijn ook oefeningen en gebeden om ons gedachteleven aan Christus te onderwerpen. Op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Gebed om vernieuwing van je denken

Vader,
Ik vraag U mijn denken te vernieuwen.
Ik bid dat op de plekken waar gezonde verbindingen in mijn hersenen ontbreken,
U deze zult maken en alle delen zult aansluiten.
Wilt U alle negatieve en ongezonde gedachten wegnemen en ze vervangen door de waarheid.
Help me te beseffen dat ik welkom ben, en dat ik erbij hoor en dat ik geliefd en geaccepteerd ben.
Ik open mijn hart zodat ik uw liefde kan ontvangen.
Amen.