Momenteel schrijf ik aan een boek over Genezing en bevrijding - de spanning tussen 'nu al' en 'nog niet' . De titel is voorlopig. Eerst noemde ik het Genezing en Bevrijding in de tussentijd, maar die titel heb ik op aanraden van een vriend afgeserveerd. Suggesties voor een nog betere titel zijn welkom !
Ik ben op tweederde en hoop in deze zomer het boek af te ronden. Maandelijks publiceer ik een BLOG, een relevante passage uit het boek. Vandaag gaat het over een woord uit de vierde profetie van de knecht van de Heer: ‘In uw striemen is er voor X. genezing....’. (Jesaja 53:5)

Zelf bid ik deze woorden met regelmaat als ik met een zieke bid. In mijn geval is dat meestal iemand voor wie we innerlijke genezing zoeken, genezing van emotionele wonden. Uiteraard zijn deze woorden ook van toepassing als we bidden om lichamelijke genezing: "In uw striemen is er voor ons genezing..." Want zo zegt Jesaja dat in 53:5 en zo laat Mattheüs dat terugkomen als hij de genezingsbediening van Jezus samenvat. Dan ziet hij de profetie van Jesaja vervuld in het leven van Jezus en citeert hij om die reden Jesaja 53:4:

Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen (Mat. 8:17).

Maar kun je op grond van de Bijbel nou echt zeggen dat Jezus onze ziekten op het kruis gedragen heeft? Is dat wat Jesaja zegt? Mattheüs zegt dat bij nader inzien eigenlijk niet. Die ziet voor zich dat Jezus bij zijn áárdse leven onze ziekten en zwakheden gedragen heeft, dus in zijn rondwandeling op aarde, en verbindt dat niet direct met het kruislijden van Christus.

Ik heb om deze reden een pittig hoofdstuk hoofdstuk geschreven over de volgende vragen:

 1. Kun je zeggen dat er genezing in de verzoening is, dus dat genezing in de verzoening is inbegrepen, zoals dat door sommigen wordt onderwezen? Met andere woorden: mag je daar nú al op rekenen, dat God nú al genezing geeft, op dezelfde manier als dat Hij vergeving en verzoening schenkt?
 2. Of is het zorgvuldiger om te zeggen dat er goddelijke genezing dóór de verzoening is en dat je dat als genadegave in het hier en nu geschonken kan worden, maar dat je genezing van ziekte niet kunt opeisen of garanderen?
 3. Om helderheid over deze twee vragen te krijgen, ga ik in detail in op de volgende vragen:
  - Wat zegt Jesaja 53 in grote lijnen? En wat zegt de tekst over zonde en ziekte?
  - Wie is de knecht volgens Joodse en christelijke uitleggers, zowel in de tijd tussen Oude en Nieuwe Testament als daarna?
  - Op welke manier wordt Jesaja 53 door Mattheüs overgenomen?
  - Wat zegt Petrus in zijn eerste brief over Jesaja 53?

De uitleg van deze teksten heeft nogal wat consequenties voor je geloofsverwachting en je manier van bidden. Als je er heilig van overtuigd bent dat Jezus onze ziekten op het kruis gedragen heeft, dan ga je hard op zoek naar goddelijk genezing, en als dat uitblijft naar mogelijke hinderpalen. Dan zul je niet rusten totdat je eventuele blokkades gevonden hebt. Wie echter niet gelooft dat de profetie van Jesaja over letterlijke ziekten gaat, maar ‘ziekten’ als een metafoor voor ‘zonden’ leest, zal zich eerder neerleggen bij het feit dat er geen genezing plaatsvindt. Dit is in kort bestek waar het in dit pittige hoofdstuk om gaat.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten. De apostel Petrus heeft veel genezingen meegemaakt, zowel door zijn (leer)meester Jezus als door zijn eigen handen of schaduw .. (Hand.3:1-10, 5:12-16, 9:32-35). Zelfs een opwekking uit de dood (Hand. 9:35-43) en een wonderbaarlijke bevrijding uit de gevangenis (Hand. 12:1-19).
In zijn eerste brief komt hij terug op de kruisweg van Jezus: "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen." (1 Petrus 2:24-25)
Let erop dat Petrus hier Jesaja 53 citeert in het kader van de navolging en zelfs van vervolging (lees daarvoor even de context, 1 Petr. 2:18-25): De weg van de navolging van Jezus kan tot vervolging leiden.
Let er vooral op dat Petrus de profetie van Jesaja hier toch eerst en vooral in de sfeer van 'zonde' en 'bekering' trekt: genezen worden van onze dwaalwegen en van onze zondige staat. De focus van 1 Petrus 2 ligt duidelijk bij het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus voor onze zonden en bij ons lijden in de navolging van Christus.

Volgende keer: over AVONDMAAL/EUCHARISTIE en GENEZING/BEVRIJDING. Kan er ook genezing of bevrijding ontvangen worden in het ontvangen van brood en wijn? We zullen zien dat dat in de kerkgeschiedenis verrassend vaak gebeurd is en nog steeds gebeurt.... Wordt dus vervolgd!