Momenteel schrijf ik aan een boek over Genezing en Bevrijding in de tussentijd (werktitel - ik zoek naar een betere titel - suggesties zijn welkom!). Ik ben op tweederde en hoop in de zomer van 2018 het boek af te ronden. Maandelijks publiceer ik een BLOG, een relevante passage uit het boek. Vandaag over het verschil in context dat er altijd is in het veld van genezing en bevrijding (onderdeel van hoofdstuk 2).

Het zoeken naar en bidden om genezing en bevrijding kan in heel verschillende contexten plaatsvinden

  1. Het maakt nogal wat uit of je conferenties of genezingsdiensten bezoekt (eenmalig ontmoetingen - een soort hogedrukketel) of dat je betrokken bent bij soms zeer langdurige pastorale processen binnen de plaatselijke gemeente.

  2. Daarnaast is er verschil in culturen. Bidden om genezing in de westerse kerk (rijkdom, uitgebreide medische voorzieningen, secularisatie, lauwheid in geloofsbeleving) is heel wat anders dan dit terrein biddend betreden in de context van derdewereldkerken. In hoofdstuk 5 komt aan de orde dat in Sri Lanka, Nepal en China genezingen en bevrijdingen een belangrijke groeifactor voor de gemeente van Christus zijn. Zij getuigen vrijmoediger dan westerse christenen van Gods ingrijpen in een mensenleven of in een situatie. Door contacten van de kerken van Nederland en Europa met kerken in derdewereldlanden, door de aanwezigheid van de vele migrantenkerken in ons land en door de toenemende globalisering, komen hun ervaringen steeds meer binnen ons blikveld. Derdewereldchristenen stellen andere vragen dan westerse christenen. Zo wordt de waarom-vraag door westerse christenen veel sneller gesteld.

  3. In dit alles is er nog een verschil: tussen missionaire situaties, soms inclusief vervolging, en situatie waarin de kerk een dominante factor in de samenleving is of is geweest. Op dat verschil kom ik in hoofdstuk 5 terug.

  4. Er is nog een verschil in context: een verschil tussen de wereld waarin Jezus en de apostelen optraden, een wereld waarin adequate medische hulp vaak afwezig was, en onze 21e eeuw. Daarom kun je het bijbelse plaatje van de genezingen en bevrijdingen niet altijd één-op-één naar onze tijd toe overplaatsen.

  5. Verder heb je bij genezing te rekenen met alle verworvenheden van de medische wetenschap. Dan is er nog de verafgoding van gezondheid in onze cultuur: lichamen moeten strak zijn en iedereen wil zo lang mogelijk vitaal blijven.

  6. Bij bevrijding hebben we te maken met het ‘vrijheidsideaal’ van onze westerse samenleving, alsof er niets meer mag zijn dat ons hindert of beperkt. Verder hebben we te rekenen met inzichten uit de menswetenschappen, inclusief de psychologie en psychiatrie. Op dat verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’ kom ik in hoofdstuk 6 terug.

Wat kun je nog van mij verwachten de komende maanden?

  • Misschien een BLOG over Jesaja 53 – is genezing inbegrepen in de verzoening? Dat is bijbels-theologisch wel een ingewikkelde !  Uitdaging !
  • Genezing, bevrijding en avondmaal - ik heb prachtige casussen, vooral uit de Vroege Kerk (eerste eeuwen)
  • Jakobus 5:13-18 - is het zo dat Jakobus de hooggespannen verwachting in het gebed om genezing toch wat relativeert?


Wat het boek-in-wording betreft:

Vanaf het voorjaar (2017) ben ik aan het schrijven aan dit nieuwe boek. Vragen die aan de orde komen: wat zit er nou achter dat in het werk van genezing en bevrijding (en dat is geen optie, maar een bijbelse opdracht! ) God soms zo verrassend ingrijpt en antwoordt op onze gebeden, alsof de hemel openscheurt, en dat in andere situaties de hemel van koper lijkt en processen van genezing en bevrijding uiterst taai zijn of gewoon stagneren? Wat is daarin het verschil tussen genezing en bevrijding, ook tussen lichamelijke en innerlijke/emotionele genezing? Want met vele anderen zeg ik dat God eerder bevrijding dan genezing geeft... Wanneer bidden, wanneer bevelen of proclameren?
Wat betekent het gegeven dat het Koninkrijk van God weliswaar 'reeds' onder ons is, maar ook 'nog niet'? En dat we nog steeds wachten op het volle Koninkrijk van God, op een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel? Wat kunnen belemmeringen en valkuilen zijn in de Dienst der Genezing en in de Dienst der Bevrijding? Op welke manier is er een verschil tussen Jezus’ bediening en de onze? Wat zeggen we als we zeggen dat God 'soeverein', ook in zijn reactie op onze gebeden om genezing en bevrijding? En: kan God zich ook verbergen? Kan God ook een weg gaan met het lijden, en kan dat lijden zelfs Gods bedoeling zijn? Waaraan moeten we denken bij Paulus'  ‘doorn in het vlees' (2 Kor. 12)?

Jan Minderhoud