Orde voor de reiszegen

OPENING
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt.
Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, Ps. 25:4-5
liefde en trouw zijn de weg van de HEER, Ps. 9a;10a

INLEIDEND WOORD

GEBED

Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
Goede God,
Gij die wandelde in de hof, op zoek naar de mens,
die met Jakob mee zijt getrokken in zijn omzwervingen,
die Ruth hebt begeleid naar een vreemd land
en Tobias door uw heilige engel beschermde,
wil ook nu uw dienaars vergezellen
en hen bewaren voor alle verzoeking en alle kwaad.
Breng hen veilig naar de plaats van hun bestemming,
leid hen bij alles aan uw hand
en doe hen vol goedheid terugkeren tot eer van uw Naam.
Amen.

of

Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
Heer Jezus,
Gij die de weg, de waarheid en het leven zijt,
Gij hebt uw apostelen uitgezonden
om vrede te brengen in de huizen van mensen.
Gij zijt ons voorgegaan, uw koninkrijk tegemoet.
Behoed en bewaar hen die op pad gaan,
blijf hen nabij met uw troost en zegen
en leid ons tot aan het eind van onze wegen.
Amen.

LEZING UIT DE HEILIGE SCHRIFT
bijv. Jesaja 2:2-3; Lucas 24:13-16; Matteüs 10:40-42; Johannes 14:4-6; Hebreeën 11:8-9; Hebreeën 13:14-16

ANTWOORDPSALM
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid. Ps. 121:1-3, 7-8

of

Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER.
Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten,
dan volg ik die tot het einde toe. Ps. 119:1,33

OVERWEGING

LIED

REISZEGEN

Heer, mogen onze wegen gericht zijn
op het volbrengen van uw wil.
Zend ons hulp vanuit uw heiligdom, Ps. 20:3
en bevrijd ons vanuit Sion.
Wees Gij een gids voor ons uit
en een beschermer tegen alle kwaad.

God vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen. Ps. 91:11-12

onder handoplegging door de voorganger:
De Heer zegene en Hij behoede u,
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve uw vrede.
Amen.

onder handoplegging door een ander/anderen
De Eeuwige moge voor u uitgaan
als een licht op uw weg door het leven.
De Eeuwige moge naast u voortgaan,
u beschermend met zijn arm.
Moge de Eeuwige achter u zijn,
wanneer gevaar in de rug u bedreigt.
Moge de Eeuwige onder u zijn -
een veilig net, wanneer u mocht vallen.
De Eeuwige moge binnenin u zijn,
uw Trooster in dagen van droefenis.
De Eeuwige moge rondom u zijn
als een schild, een beschutting.
Moge de Eeuwige ook boven u zijn
om u zijn zegen te geven.
Amen.

VOORBEDE

Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U.
Onze Vader ...
Voor wie dagelijks onderweg is, bidden wij:
Heer, behoud hen, door uw hand.
Voor wie op de vlucht is, voor geweld en honger:
Heer, bescherm hen, door uw hand.
Voor wie het spoor is bijster geraakt,
Heer, leid hen, door uw hand.
Voor wie geen doel voor ogen heeft,
Heer, breng hen thuis, door uw hand.
Gij die ons voorgaat naar uw koninkrijk,
sta ons bij met uw genade.
Wees onze leidsman naar het land van uw belofte.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

ZENDING EN ZEGENBEDE

Ga heen in de vrede van de Heer.
God zij lof en dank.
Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige Heer,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

LIED

voorganger tot de pelgrims, bij het verlaten van de kerk
Dat jullie in vrede mogen reizen.
pelgrims
In de naam van de Heer. Amen.

(uit Dienstboek II, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 2004)

Zie ook Reiszegen