Bid op grond van de volgende beloftes uit Psalm 146:9 “de weg van bozen maakt Hij tot een dwaalspoor” en Psalm 147:6 “die gebogenen doet staan is de ENE, die bozen ten val brengt ter aarde toe.” (versie Naardense Bijbel)

(Verander bij groepsgebed ‘ik’ in ‘wij’.)

Gebed om bescherming tegen satanisten

Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van uw Zoon de Heer Jezus Christus, omdat Hij gezegd heeft dat, als we U iets vragen in zijn naam, U het zult doen.

Ik verklaar dat Jezus Christus is gekomen om de werken van de boze te verbreken (1 Joh. 3:8). In zijn naam verklaar ik dat de Heer Jezus Christus overwinnaar is over alle demonische plannen, activiteiten en samenzweringen van satanisten, heksen en andere dienaars van de duisternis. Elke knie zal zich voor Hem buigen (Fil 2:10).

In de naam van Jezus bind ik alle boze geesten van satan en de astrale geesten van de satanisten. Ik verbied ze in de naam van Jezus om kinderen van God aan te vallen in hun lichaam, ziel en geest, in hun gedachten en hun emoties. Hemelse Vader, wil hun gebeden tot satan verijdelen en maak hun vervloekingen krachteloos.
Ik verbreek in de machtige naam van Jezus hun duistere plannen en beveel dat ze in de kiem gesmoord worden door het ontdekkende licht van Gods Woord en het gebed van Gods kinderen.

Ik bid dat Gods licht zal schijnen over hun duistere daden, zodat ze aan het licht komen en als kwaad herkend worden (Ef. 5:11-13). Ik bid dat de leden van satanische groeperingen of heksenkringen ontmaskerd worden, tegelijk met hun werken. En dat wat zij in het verborgene zeggen en doen van de daken gepredikt zal worden, d.w.z. dat alle media er over zullen berichten, zodat iedereen weet wie zij zijn en waarmee zij zich bezighouden.

Ik bid dat er vrede zal heersen in Gods kamp waar zijn kinderen wonen, maar in de naam van Jezus spreek ik verwarring uit over het kamp van de satan, zodat tweedracht en onenigheid daar zullen heersen en geen van hun duistere plannen zal slagen.

Hemelse Vader, U zegt dat geen wapen dat tegen uw dienaren gesmeed is, iets zal kunnen uitrichten (Jes. 54:17). Wij nemen onze toevlucht tot U, want, ‘de naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige snelt daarheen en is onaantastbaar’ (Spr. 18:10). In dat vertrouwen nemen wij het schild van het geloof ter hand, dat alle vurige pijlen van de vijand zal doven. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar (Spr. 29:25).

Vader, ik sta op uw Woord, dat zegt dat U aan Jezus de heerschappij hebt gegeven “boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.” (Ef. 1:21-22). Al zijn vijanden zullen zich aan Hem onderwerpen! Ik beroep me op uw belofte dat U weldra de satan onder onze voeten zult vertreden (Rom. 16:20).
Amen.


Gebed om redding voor satanisten

Hemelse Vader, in de naam van Jezus bid ik voor ieder mens die vrijwillig satan dient, actief het christelijke geloof bestrijdt en onze geestelijke leiders aanvalt.

Ik bid om hun bekering, dat hun ziel gered mag worden, want U hebt geen welbehagen aan de dood van de zondaar. Daarom hebt U ons uw Zoon Jezus Christus geschonken. Zijn bloed heeft voor iedereen de prijs betaald. Ik bid dat U hen doet verlangen naar uw waarheid en de openbaring van uw Woord, want niemand kan tot Jezus komen tenzij U hem trekt.

Ik bid ook om de bekering van degenen die misleid of bedreigd zijn, of die wegens chantage satan zijn gaan dienen. Open ook hun ogen en geef ze de moed om hun kring te verlaten. Dat ze hun geloften aan satan verbreken en een verbond met U aangaan. Bescherm hen dan tegen de wraak van de achtergebleven satanisten.

Jezus zei: ‘Ze weten niet wat ze doen’ over degenen die Hem aan het kruis sloegen. Satanisten hebben gekozen voor satan en tegen U, maar zij zijn verblind. Ik pleit voor hen en bid U dat U hen verlicht met uw waarheid en hun harten vermurwt, zodat zij zich bekeren van hun heilloze weg en U hen hun zonden kunt vergeven. Dat bid ik voor iedere satanist – van de hoogste tot de laagste positie. Bevrijd hen uit de greep van de duivel. Vader, schenk hen uw genade en genees hun gewonde harten.

Breng hen in contact met christenen die iets van de liefde van Jezus laten zien. Ik roep tot U, Vader, openbaar Jezus Christus aan hen, bevrijd hen uit de slavernij van de duivel.

Ik vraag U dit alles in de naam van Jezus, in de heilige verwachting dat U hen gaat redden. Vader, aan U die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.
Amen.

Als afronding: bid het Onze Vader.

Zie ook Walpurgisnacht en Halloween
En verder Bidden en geestelijke strijd en Bijbelgedeeltes en gebeden in geestelijke strijd

Of kijk eens op de website van LichtopSRM.of op die van Lichtoplevens

------------

Diverse personen hebben gewerkt aan een intern document over satanisme en de gemeente van Christus. Vooral nuttig als er vermoedens van infiltratie zijn. Het is een handleiding om meer inzicht te krijgen en vooral om te bidden (verootmoediging, voorbede, lofprijzing). Op aanvraag is het document beschikbaar. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp verzoeken wij om bij de aanvraag te vermelden om welke reden je dit document opvraagt.

Jan Minderhoud, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.