Veel kerkenraden (oudstenraden) zijn het gewend om te openen met Bijbellezen, een lied en een gebed. Dat is natuurlijk goed, want zo stem je met elkaar af op de Heer van de kerk. Je kunt ook nog een laagje dieper gaan, door met elkaar een Bijbelwoord te lezen, de stilte in te gaan en de tekst te bevragen op Gods bedoelingen met onze kerk en met ons leven. Dan wordt het een gesprek van hart tot hart. Dat kan bijvoorbeeld als volgt:

1. Openingsgebed
Vraag de Heer zelf in jullie midden te zijn. Vanuit de belofte uit Matteüs 18:19-20 ("Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden") mag je weten dat de Heer onder ons mensen wil wonen, ook in de vergadering van de kerkenraad.

2. Lezen
Lees een kort Bijbelgedeelte, maximaal 10 verzen. Een gedeelte uit een evangelie, uit een brief of uit de psalmen ligt het meest voor de hand.

3. De tekst bevragen
Centraal staat niet de vraag:"Wat betekent deze tekst, waarom zegt David dat?", maar: "Welk woord of welke zin springt er voor mij uit? Wat zegt de Heer tegen mij?"
Om de beurt noemen we het woord, de zin of de tekst die er voor ons uitspringt, die ons raakt. We hoeven nog niet te weten waarom deze tekst ons raakt. We noemen alleen de tekst en geven ook geen toelichting. Als meerdere personen dezelfde tekst noemen, dan is dat geen probleem.

4. De tekst herlezen
De tekst wordt nogmaals voorgelezen. We nemen 5 minuten stilte en stellen de vraag: "Heer, wat wilt U tegen mij zeggen door deze tekst?" (dus door de tekst of het woord dat mij zoëven raakte)

5. Delen
We vertellen elkaar wat ons geraakt heeft en waarom. Geen preekje, geen bijbelstudie, zeker geen discussie. Ook als jou niets geraakt heeft, vertel je dat. Dat is geen punt.

6. Wat vraagt de Heer van ons als kerkenraad?
Is er iets dat de Heer specifiek van ons vraagt? Bespreek dat met elkaar.

7. Bidden
We bidden vanuit hetgeen de Heer tot ons gesproken heeft: een dankzegging, een lofprijzing, een voorbede, een smeekgebed, een schuldbelijdenis. Deze gebeden zijn het antwoord op het gehoorde Woord van God.