Zondag
"Want, indien hun verwerping  (van Jezus als de Messias, niet: verwerping door God) de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken."  (Rom. 11:15-16 - leg hier de NBV eens naast die hier helaas ongelukkig vertaalt, vanuit de klassieke interpretatie dat God zijn volk zou kunnen verwerpen …)

Op deze dag van de opstanding van Christus uit de dood danken wij voor:

 • de kracht van zijn opstanding!

En bidden wij:

 • om leven uit de dood. God wil leven geven, opstandingsleven, de vijand wil dood geven.
 • dat de ogen van het volk open zullen gaan voor hun gekruisigde Messias, de Vredevorst.

Maandag
"Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten;
 vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten.
 Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u;
 om het huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoeken."  (Psalm 122:6-9)

"… en de naam van de stad (het nieuwe Jeruzalem) zal voortaan zijn: de HERE is aldaar."  (Ezech. 48:35)

 • Bid om de vrede van Jeruzalem.
 • Bid voor Israëlische, Palestijnse en Arabische leiders, dat God hen wijsheid geeft en dat ze zullen zoeken wat de vrede dient.
 • Bid dat in het onderwijs aan Arabische kinderen en jongeren de staat Israël op de landkaartjes in schoolboeken zal komen.
 • Bid dat God het werk van bruggenbouwers zegent, o.a. dat van de Musalaha (een verzoeningsbeweging van Joodse en Palestijnse christenen), alsook de EU en VS.
 • Bid dat de demonische macht van de militante groeperingen gebroken zal worden (Hamas, Jihad, Hezbollah, maar ook groeperingen binnen het ultra-orthodoxe Jodendom).
 • Bid dat de diepste vrede gevonden zal worden die er is: in Jezus de Heer, de Messias.

Dinsdag
"Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt." (Psalm 121:3-4)

 • Dank voor de vele momenten van bewaring voor Gods volk.
 • Bid om voortdurende bewaring, o.a. voor terroristische aanslagen, van de bevolking van Israël: op de straten, in de openbare gebouwen, de schoolkinderen die naar en van school reizen etc.
 • Bid om bewaring voor nieuwe vormen van antisemitisme, dat nog springlevend is op vele plaatsen in de wereld. En dat de ogen zullen opengaan voor dit dodelijke gif. (Karl Barth heeft ooit gezegd: "Antisemitisme is een zonde tegen de Heilige Geest").
 • Bid voor die Joden die weg willen uit de diaspora, o.a uit de Russische republieken.

Woensdag
"En God hoorde de stem van de jongen (= Ismaël) en de Engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw hand, want Ik zal hem tot een groot volk stellen." (Gen. 21:17-18)

Ook Ismaël, de stamvader van de Arabische volken, draagt een belofte met zich mee.
"Ismaël roept nog steeds in de woestijn, dorstig, verworpen door zijn vader Abraham,", schreef een messiasbelijdende rabbijn in 2000, vlak na het uitbreken van de tweede intifada.
"En Jakob worstelt nog steeds met een engel van de Heer ….. terwijl hij probeert om opnieuw het beloofde land binnen te komen, en ondertussen doodsbenauwd is voor de woede van zijn broeder Ezau. Want het is de levende God die ervoor gekozen heeft om de twee meest gewonde volkeren uit  de wereldgeschiedenis op een klein stukje land neer te zetten: de Joden en de Palestijnen. Alleen God kan de gewonde harten genezen, Zijn Woord en Zijn Geest zijn het enige medicijn."

 • Dank voor Gods beloftes voor Ismaël en zijn nakomelingen.
 • Bid dat veel Arabische moslims honger zullen krijgen naar het evangelie.
 • Bid in het bijzonder voor het verscheurde en vertrapte Palestijnse volk, vooral het kind van de Arabische rekening.
 • Bid dat Gods Woord en Geest de gewonde harten zullen genezen;
 • Bid voor het volk Israël in hun verlangen naar veiligheid en veilige grenzen; voor het Palestijnse volk in hun verlangen naar waardigheid en erkenning.

Donderdag
"Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden (= smeekbedes); zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene." (Zach. 12:10)

 • Dank voor de groeiende gebedsbeweging wereldwijd.
 • Bid dat deze Geest van genade en gebeden over het volk Israël en over de christenen wereldwijd zal worden uitgestort, zodat een nieuwe gebedsbeweging kan ontstaan.
 • Ook onder orthodoxe Joden is er occultisme en afgoderij. Bid dat de Here God het huis zal mogen reinigen. 

Vrijdag
"Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werdt door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want HIJ IS ONZE VREDE, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft."  (Efez. 2:11-14)

 • Looft Hem die ook onze Vrede is!
 • Bid dat de verzoeningsinitiatieven door God gezegend worden.
 • Er zijn ontmoetingen tussen Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen, zelfs kanselruil.
 • Dank en bid voor het werk van Stichting Cornerstone in Nederland.
 • Een prachtige bediening van verzoening voor Arabische christenen, vooral uit Noord-Afrika en Messiasbelijdende Joden onderling.

 Zaterdag
"Stel vrede, goedheid en zegen,
 genade, verbondenheid en erbarmen
 over ons en over heel uw volk Israël.
 Zegen ons, onze Vader, ons allen als één
 in het licht van Uw aangezicht,
 want in het licht van Uw aangezicht.
 hebt U ons gegeven, Heer onze God,
 de Thora des levens,
 en de liefde der verbondenheid,
 gerechtigheid en zegen,
 erbarmen en leven en vrede.
 En goed is het in Uw ogen
 om Uw volk Israël te zegenen
 te allen tijde, elk uur, met Uw vrede.
 Gezegend Gij, Heer, die zijn volk Israël zegent met vrede."
 (Achttiengebed, bede 19)

zie ook Gebed voor Israël en Bijbelteksten - om te proclameren voor Israël, volk, land en staat