BIJ VERKIEZINGEN

Almachtige God,
U die de bron van alle wijsheid en recht bent.
Leid (ons) allen die geroepen worden
om vertegenwoordigers van ons volk te kiezen:
dat wij allen onze stem mogen uitbrengen
met een eerlijk besef van verantwoordelijkheid.
Geef aan hen die straks worden gekozen
de geest van wijsheid en verstand,
dat zij voorwaarden mogen scheppen
voor een goed en eerlijk leven
voor allen die in dit land wonen.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

(licht bewerkt naar Dienstboek, een proeve – Schrift – Maaltijd – Gebed, uitgave van Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer 1998, pag. 799)


VOOR OVERHEDEN EN MACHTIGEN

1. O Heer Jezus,
voor machtige mensen op aarde bidden wij,
zegen allen die uw vrede stichten,
die de muren van haat omver halen
en breng ons bijeen
met de open armen van uw kruis,
zodat alle volkeren van de wereld
gelukkig kunnen samenleven. Amen.

2. God, bron van gerechtigheid,
zegen allen die macht en verantwoordelijkheid dragen in ons land,
dat zij hun ambt uitoefenen in wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid,
dat zij ons volk getrouw dienen en het welzijn van allen bevorderen.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

(uit Dienstboek, een proeve – Schrift – Maaltijd – Gebed, uitgave van Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer 1998, pag. 798-799)

VOOR DE LEIDERS VAN DE VOLKEN

O God, vandaag wil ik de wereldleiders bij U brengen – koningen, koninginnen, presidenten, minister-presidenten – alle mensen die in hun land de hoogste positie bekleden.
Ik sta soms zo snel klaar met mijn kritiek, Heer.
Help me om eerst te bedenken wat ik zelf zou doen, als ik in hun schoenen stond.
Ik heb het voordeel dat ik over de meeste politieke kwesties geen oordeel hoef te vormen; ik kan me afzijdig houden en hoef geen standpunt in te nemen. En ook al heb ik een mening, dan heeft die weinig invloed op de uiteindelijke gang van zaken. Met de wereldleiders ligt dat anders. In zoverre ze werkelijk leiding geven moeten ze beslissingen nemen, ook al zijn die niet zo goed.
Help deze leiders, o God, op het moment dat ze een beslissing moeten nemen.
Zorg ervoor dat er mensen om hen heen staan om wijze raad te geven.
Zorg er alstublieft voor dat elke leider zijn goede eigenschappen steeds verder zal ontwikkelen.
En neem al hun verkeerde bedoelingen weg; laat er niets van overblijven.
Heer, ik weet dat vele – misschien wel de meeste – wereldleiders U niet kennen en U ook niet zoeken. Maar U zoekt hen wel! Laat hen zien hoe goed het is om rechtvaardige beslissingen te nemen.
En geef hen een groot plichtsbesef, opdat ze ook een weloverwogen beslissing zullen nemen over dingen die hen niet persoonlijk raken. Als ze het licht hebben gezien, geef hen dan de moed om in het licht te wandelen. Amen.

(uit Richard Foster, Gebeden uit het hart, pag. 120)


VOORBEDE VOOR DE OVERHEID

God boven alle machten,
in de naam van uw Zoon – als een knecht was Hij onze Heer
en koninklijk was Hij ons van dienst – bidden wij U voor allen die geroepen zijn
om als onze overheid
uw mensen te dienen en uw recht hoog te houden.

Voor onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima bidden wij U:
laat het woord van uw gratie hen beiden blijvend inspireren
en maak zo zijn koningschap tot een bescheiden teken
van de heerschappij van uw Vredevorst.

Voor onze ministers bidden wij U:
geef dat ze hun naam waar maken als dienaars van mensen,
dat ze hun macht vóór alles gebruiken
ten dienste van hen die machteloos zijn,
dat ze zich onderscheiden door visie en durf.

Voor onze volksvertegenwoordiging bidden wij U:
laat bezorgdheid om uw wijde wereld
zwaarder wegen dan de enge zorgen
van partijbelangen en posities,
laat gerechtigheid en waarheid
meer in tel zijn dan stemmenwinst.

Voor alle politici bidden wij U:
bewaar hen ervoor dat ze zich verliezen aan hun bedrijf
en houd ons af van oordelen
die onrechtvaardig zijn en onbarmhartig.

Voor ons allen bidden wij U:
laat moedeloosheid niet de overhand krijgen
en ons verhinderen gebruik te maken
van de mogelijkheden die wij bezitten
als stemhebbende mensen,
laat eigenbelang ons niet zo beheersen
dat we de ogen gesloten houden
voor de wereld om ons heen
en de toekomst voor ons uit.

Voor heel uw wereld bidden wij U:
wil niet toestaan, o God, dat uw goede aarde zo geteisterd wordt,
wakker de wil tot vrede aan bij hen die belast zijn
met de grote verantwoordelijkheden
en bij ons kleine mensen
die denken geen gewicht te hebben,
versterk de weerzin en de weerstand
tegen het onmenselijke geweld,
tegen de onduldbare onderdrukking,
tegen het onrecht dat we laten bestaan,
tegen de ellende die we elkaar aandoen,
geef de mensen nieuwe hoop
en zegen ze met vindingrijkheid en volharding. Amen.

(lichte bewerking van Dienstboek, een proeve – Schrift – Maaltijd – Gebed, uitgave van Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer 1998, pag. 797-798)