Eeuwige HEER, Koning van de wereld, onze Vader in de hemel,
Wij prijzen Uw Naam voor wie U bent: vol goedheid, barmhartigheid, liefde en trouw.
Die heeft U bewezen aan Abraham en door hem ook aan Israël, Uw volk, door alle eeuwen heen.
Vandaag, op deze Israëlzondag, bidden we als kerk voor het Joodse volk, verspreid over heel de wereld en speciaal in het land Israël.

We bidden voor Israëls leiders: voor de huidige regering, de rabbijnen, de mensen in de wetenschap en gezondheidszorg.
Geef dat ze allen dichtbij U mogen leven, het goede mogen zoeken voor alle mensen om hen heen en gericht zijn op Uw vrede en gerechtigheid.
Mogen ze dat ook aan anderen leren.
Geef hen barmhartigheid voor de armen, de weduwen en wezen en de vreemdelingen in hun land.
Geef hen ook oog voor Uw schepping en moed om daar als goede rentmeesters de moeilijke keuzes in te maken die in deze tijd nodig zijn.

We willen hier ook de Palestijnse leiders niet vergeten, in en naast Israël: de regeringen in de Westbank en Gaza, de imams, Palestijnse wetenschappers en artsen, dat ze U mogen dienen en hun Palestijnse volksgenoten mogen leren en leiden op Uw weg van liefde en vrede.

We bidden voor alle mensen in de samenleving die zelf of via organisaties naar vrede streven, ondanks alle pijn en angst die ze soms voelen vanwege het conflict. Geef hen volharding en zegen hen.
We bidden speciaal voor de mensen die in Jezus geloven, zowel aan Joodse als aan Palestijnse zijde: dat ze bruggen mogen bouwen naar elkaar en dat ze door Uw liefde in eenheid, liefde en vrede met elkaar mogen leven, om zo een voorbeeld te zijn voor anderen.

Als gelovigen in Nederland belijden we ook onze eigen schuld. In plaats van een houding van gebed veroordelen we soms zo gemakkelijk, staan we niet of te weinig op tegen antisemitisme, of vertroebelt onze soms eenzijdige visie het zicht op wat er werkelijk gaande is. Heer. vergeef ons als we dat deden.
Leer ons juist genuanceerd en concreet te bidden voor Israël en zijn buren.
Help ons die luisterende en biddende houding te ontwikkelen die Jezus had, die ieder mens in liefde en met innerlijke bewogenheid aannam en bij God de Vader bracht, zelfs Zijn vijanden.
Leer ons bidden op grond van Uw beloften uit de Bijbel, leer ons bidden door de Heilige Geest en leer ons bidden dat Uw Koninkrijk zal komen.

Geef zo vrede, HEER, aan de Joden en Arabieren, aan Jeruzalem, de stad waar Uw tempel stond, waar Jezus heeft rondgewandeld, is gekruisigd en is opgestaan. En waar Hij terug zal komen om ieder die U volgt vanuit dit gebroken bestaan naar het nieuwe Jeruzalem te brengen.
In Zijn naam bidden we, amen.

(gebed, o.a. voor Israëlzondag 3 oktober 2021)


Wat we aan dit prachtige gebed nog mogen toevoegen:
dat zowel Joden als Arabieren de Vredevorst persoonlijk mogen leren kennen en het heil dat in Jezus Christus onder ons gekomen is mogen omarmen.

Jan Minderhoud
Robbert-Jan Perk

Zie ook Zegenbeden over Israël  en Bidden in de eindtijd