Jan Minderhoud, Demonen en de macht van Jezus - knellende vragen en vergeten thema’s in de Dienst der Bevrijding

Inhoudsopgave

Woord vooraf                                 

1         OVER DEMONEN EN ONS WERELDBEELD - DE DUIVEL AAN DE KETTING
1.1       Verschillende posities
1.1.1    De duivel is een mythisch beeld, een beeld voor ‘het kwade’ in onszelf
1.1.2    De duivel en demonen zijn vooral iets voor andere culturen of vroegere tijden
1.1.3    De duivel en demonen zijn een reële werkelijkheid, ook in het westen
1.2       Enkele bijbelse lijnen
1.2.1    Een verslagen vijand
1.2.2    Niet in de geloofsbelijdenis
1.2.3    Werkterrein
1.3       Zijn de duivel en demonen personen?
1.4       Demoontjes
1.4.1    Hun relatieve macht
1.4.2    Bestaan er ook goede geesten?
1.5       Rangen en standen in het leger des onheils
1.6       Open wereldbeeld en wonderen

2         KUNNEN DEMONEN IN MENSEN WONEN? OOK IN CHRISTENEN?
2.1      Omsingeling – gebondenheid – bezetenheid
2.2      Bevrijdingspastoraat – de barometer in je kerk

3        KUNNEN DEMONEN VERBONDEN ZIJN AAN GEBIEDEN, PLAATSEN, HUIZEN, VOORWERPEN, MEDIA?
3.1     Gebieden, plaatsen
3.2     Volken
3.3     Tempels en cultusplaatsen
3.4     Gebouwen
3.5     Voorwerpen
3.6     Boeken, muziek, films, overige media
3.7     Voedsel

4        INVALSPOORTEN
4.1     Occultisme en alternatieve geneeswijzen
4.2     Oosterse mystiek en meditatie
4.2.1  Transcendente Meditatie
4.2.2  Yoga
4.2.3  Zen
4.2.4  Mindfulness?
4.3     Hardnekkige zonden
4.3.1  Verslavingen
4.3.2  Ernstige seksuele zonden
4.3.3  Doodsbanden
4.4    Traumatische ervaringen

5       VLOEKEN
5.1     Voorbeelden van vervloekingen
5.2     Vloeken en vervloekingen in de Bijbel
5.3     De doorwerking van vloeken en vervloekingen
5.3.1  Afwezigheid van de zegen en bescherming van God
5.3.2  Vervloekingen en bezweringen

6       VOORGESLACHT
6.1     Voorbeelden uit de praktijk
6.2     De bijbelse gegevens
6.2.1  Tot in de derde en vierde generatie
6.2.2  Tot in de tiende generatie
6.3     De balans opmaken
6.4     Hoe te bidden?

7    BOTSENDE KRACHTVELDEN
7.1    In de Bijbel
7.2    Handlezen: bij jou lukt het niet…
7.3    Reiki en de wereld erachter
7.4    Alternatieve genezers en het bloed van Christus…
7.5    De iriscopist en de engel …
7.6    Astrologie was mijn hobby…
7.7    Kinderevangelisatie

8      ZONDEN, WONDEN, BINDINGEN, TEGENKRACHTEN
8.1     Zonden
8.2     Wonden
8.3     Bindingen
8.4     Tegenkrachten

9      GEZONDHEIDSZORG EN DIENST DER BEVRIJDING
9.1      Psychiatrische ziektebeelden
9.1.1   Enkele voorbeelden uit de Bijbel
9.1.2   Minimaliseren en maximaliseren
9.1.3   Een bijbels holistisch model
9.1.4   Meerdere casussen
9.1.5   Stemmen horen – wat is dat?
9.1.6   Stemmen horen - voorbeelden uit eigen praktijk
9.1.7   Stemmen horen – een zoektocht
9.1.8   Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS)
9.2      Somatiek
9.3      Psychologie
9.3.1   Wat is iemand aan het leren?
9.3.2   Onderscheiden
9.4      De balans opmaken
9.4.1   Diagnose
9.4.2   Criteria
9.4.3   Voorwaardelijk exorcisme
9.4.4   Enkele denklijnen en wegwijzers
9.4.5   Samenwerking met de therapeut?

10    HOE ZET JE EEN TEAM OP?
10.1     Hoe het in Ermelo begon
10.2     Vragen vooraf
10.3     Werken aan het klimaat
10.4     Wie zijn geroepen tot deze dienst?
10.4.1  Ambt en charisma
10.5     Wat is nodig om actief te zijn in de Dienst der Bevrijding?
10.6     Teamwork
10.7     Gave van onderscheid
10.8     Strijdtoneel
10.9     Modellen voor de Dienst der Bevrijding
10.10   Naamgeving team
10.11   Teamvorming en toerusting
10.12   Voorbedeteam
10.13   Contact met kerkenraad
10.14   Nazorg 
10.15   Spanningsvelden
10.16   Structuur bevrijdingsteam en gebedsteam

11      VOORBEDE
11.1      Voorbidders
11.2      Lofprijzing – strijdliederen
11.3      De kracht van proclamatie
11.4      Gebeden
11.5      Jezus-gebed
11.6      Innerlijk gebed
11.7      Bidden in tongen
11.8      Vasten

12     STRIJD EN OVERWINNING
12.1     Protocol bevrijdingssessie
12.2     Uitleg per onderdeel
12.3     De confident is een mens…
12.4     Medewerking van confident
12.5     Wanneer is iemand vrij?
12.6     Nazorg
12.7     Zelfexorcisme

13    HULPMIDDELEN EN HEIKELE VRAGEN
13.1      Handoplegging en zalving
13.2      Manifestaties
13.3      Binden van demonen
13.3.1   Wanneer?
13.3.2   In de Bijbel?
13.4      Verhoor
13.5      Kunnen demonen onze gedachten lezen?
13.6      Tegenstand van de boze
13.7      Wapens in de strijd
13.8      Onzichtbare helpers
13.9      Hoe lang kan een bevrijdingsstrijd duren?
13.10     Bij twijfel toch inhalen?
13.11     Op afstand?
13.12     Bevrijding bij kinderen en jongeren
13.13     Mag je ook met niet-gelovigen om bevrijding bidden?
13.14     Verbreken van vloeken
13.15     Geheime genootschappen

14      VALKUILEN IN DE DIENST DER BEVRIJDING
14.1     Gebed is geen middel
14.2     Overal demonen zien
14.3     Te snel en teveel willen
14.4     Dadendrang of onmacht van de bevrijdingspastor
14.5     Te terughoudend of te vriendelijk zijn
14.6     De naam van Jezus magisch gebruiken

15    THEOLOGISCHE VRAGEN
15.1    Wat is de bijbelse basis voor exorcistische praktijken in onze tijd?
15.2    Kan een christen door demonische machten gebonden zijn?
15.3    Waarom zeggen de nieuwtestamentische brieven vrijwel niets over exorcistische praktijken?
15.4    Waarom is bevrijdingspastoraat zo controversieel?
15.5    Waarom duren sommige bevrijdingsprocessen zo lang?
15.6    Waarom zijn er meer verhoringen zichtbaar in de Dienst der Bevrijding dan in de Dienst der Genezing?
15.7    Hermeneutiek
15.8    Voortschrijdend inzicht, voortgaand spreken van God
15.9    Exorcisme in andere religies
15.10  Mensbeeld, Godsbeeld en wereldbeeld

16      EXORCISTISCHE GEBEDEN - GEBEDEN OM BEWARING
16.1      De vroegste periode
16.1.1   Jezus en Paulus
16.1.2   De vroege kerk
16.2      Basilius de Grote
16.3      Rooms-katholieke kerk
16.3.1   Klein exorcisme tegen satan en de gevallen engelen
16.3.2   Groot exorcisme in geval van bezetenheid of zware gebondenheid
16.4      Strijdgebed
16.5      Overige gebeden
16.5.1    Het borstschild van St. Patrick
16.5.2    Geestelijke wapenrusting
16.5.3    Gebeden om bewaring
16.5.4    Dank- en smeekgebed
16.5.5    Gebed tegen de satanische beïnvloeding van kinderen en jongeren
16.5.6    Avondgebeden

17     BIJBELGEDEELTES EN LIEDEREN
17.1      Bijbelgedeeltes
17.2      Liederen

18     AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE HULPVRAGER

19     EEN PREEK
19.1    Orde van de dienst
19.2    Preek

LITERATUURLIJST EN WEBSITES