BIJBELGEDEELTES GEESTELIJKE STRIJD

- Jesaja 14:12-15, vgl. Lucas 10:18-19
- Psalm 35
- Psalm 45-47
- Psalm 74, m.n vers 10-17
- Psalm 84 / 91-100 / 107 / 108 / 110 / 118 / 144
- Matteüs 4:1-11 / 6:9-13
- Johannes 10:6-10 / 12:31 / 16:8-11
- Efeziërs 6:10-20
- 1 Johannes.3:8
- Judas vers 9, 24-25
- Openbaring 1:4-8,17,18 / Openbaring 4-5 / Openbaring 12:10-12

 

GEBEDEN

1. Met een beroep op Jezus Christus, zijn lijden en sterven

Heer Jezus Christus,
U werd gebonden, opdat U ons zou ontbinden.
U onderging ontelbaar veel schande en smaad, opdat wij nooit meer te schande hoeven te worden.
U werd onschuldig veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken.
U hebt de vloek van ons leven op U zelf geladen, opdat U ons met Uw zegen vervullen zou.
U hebt zich aan het kruishout vernederd, tot in de diepste diepten toe, opdat wij door God aangenomen zouden worden.
U hebt met luide stem geroepen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?", opdat wij nooit meer door Hem verlaten zouden worden.
Wij loven U om Uw trouw tot in de dood.
Wij bieden U ons leven aan: "Hier zijn wij, om Uw wil te doen.

 

2. Gebed om geestelijke wapenrusting

Hemelse Vader, in geloof vraag ik nu de bescherming van uw wapenrusting,
dat ik tegen satan en al zijn legerscharen mag standhouden en in de naam van Jezus over hen zegevieren.
Ik neem uw waarheid om de leugens en het bedrog van een listige vijand te weren.
Ik neem uw gerechtigheid om de boze gedachten en beschuldigingen van de satan te weerstaan.
Ik neem de uitrusting van het evangelie van de vrede.
En ik verzaak de veiligheid en het comfort van het leven om oorlog tegen de vijand te voeren.
Bovenal neem ik uw geloof om de weg voor twijfel en ongeloof tot mijn ziel af te sluiten.
Ik neem uw heil en vertrouw dat U mijn lichaam en ziel voor al satans aanvallen zult beschermen.
Ik neem uw Woord en bid dat de Heilige Geest mij in staat zal stellen het met succes tegen de vijand te hanteren, alle bindingen te verbreken en elke gevangene van satan te bevrijden.
In de sterke en alles overwinnende naam van Jezus Christus, mijn Heer.
Amen. 
(J.C. Blumhardt, 19e eeuw)

 

3. Een gebed om een zuiver hart in de geestelijke strijd:

In de naam van Jezus
bied ik weerstand aan alle boze machten
die proberen mij te beïnvloeden.
Ik weersta de angst
waardoor ik de baas wil spelen over anderen.
Geef me de gave van geloof, Heer, om mijn angst te overwinnen.
Ik weersta de hebzucht,
waardoor ik anderen misbruik om mijn doel te bereiken.
Geef me een geest van vrijgevigheid, Heer,
om mijn hebzucht in toom te houden.
Ik weersta de trots
waardoor ik onredelijk veel aandacht vraag.
Geef me de gave om te dienen, Heer,
zodat mijn trots gebroken wordt.
Geef dat ik steeds meer mag leven
uit geloof, hoop en liefde. Amen.
(Richard Foster, Gebeden uit het hart, Gideon Hoornaar 1994, pag. 118)

 

4. Gebeden om bewaring
(uit: M. Basilea Schlink, HOOP voor een wereld zonder hoop - een handboek voor bidders, 2003)

a.
Bewaar, Heer Jezus, huis en land
door uw genadige, sterke hand.
Geef dat uw heilig bloed, o Heer,
de aanslag van de vijand weert!
Voor ’t kruis moet vlieden satans macht,
bewaard zijn wij dan door Uw kracht.

Heer Jezus, moge nu uw kruis
verhoogd zijn boven land en huis,
dat door dit teken zichtbaar zij,
dat alles aan U is gewijd.
Ja, in uw Naam is alle macht,
die over land en ziel houdt wacht.
En al Uw engelen houden wacht. Amen.

b.
Bedek ons, Jezus, met Uw bloed,
bewaar ons voor elke verwensing of vloek,
dat satan ons geen kwaad kan doen. Amen.

c.
In Jezus’ Naam
en door het bloed van het Lam
zij deze plaats bewaard voor elke aanval van satan.
In Jezus’ kruis is overwinning, is macht,
waardoor de vijand is ten val gebracht. Amen.

d.
Moge het bloed van het Lam mij bedekken,
Gods engelen mij beschermen,
en het teken van het kruis over mij zijn opgericht.
Ik ben geborgen in Uw wonden
mijn Jezus, ‘k ben Uw eigendom,
de vijand kan mij nu geen kwaad meer doen. Amen.

 

5. Avondgebeden

a.
Als onze ogen slapen,
laat onze harten waakzaam zijn voor U.
Laat Gods rechterhand ons beschermen,
en verlos ons van de band der zonde."
(Maarten Luther - bron: Dietrich Bonhoeffer, Leven met elkander, pag. 53)

b.
Ik dank U, mijn hemelse Vader,
door Jezus Christus,
uw lieve Zoon,
dat U mij deze dag
zo genadig heeft behoed.
En ik bid U
dat U mij al mij zonden wilt vergeven,
waar ik onrecht heb gedaan,
en mij deze nacht ook genadig wilt behoeden.
Want ik beveel mijn ziel en mijn lichaam en alles in Uw handen.
Moge Uw heilige engel met mij zijn, opdat de boze vijand geen macht over me krijgt.
(Maarten Luther, Gebeden, pag. 67)

c. 
Heer Jezus Christus,
terwijl U liefdevol toekijkt,
denk ik na over alles wat er vandaag gebeurd is.
Dank U voor
de warmte van de zon,
de aandacht van mijn vrienden,
de hulp van mijn collega's.
Vergeef me
als ik alleen aan mezelf heb gedacht,
anderen niet bemoedigd heb,
de zwakken genegeerd heb.
Ik ga nu de donkere nacht in,
met de zekerheid dat ‘alles goed is met mijn ziel’. Amen.
(Richard Foster, Gebeden uit het hart, pag. 85)

d.
Heer, dank U dat U deze dag ten einde hebt gebracht;
dank U dat U mijn lichaam en ziel rust geeft.
Uw hand heeft mij vandaag beschermd en bewaard.
Vergeef me mijn gebrek aan geloof
en alles wat ik vandaag verkeerd heb gedaan;
help me om iedereen te vergeven
die mij iets heeft aangedaan.
Laat me rustig slapen onder uw bescherming
en bewaar me voor de verleidingen van de duisternis.
Ik draag hen die mij lief zijn aan U op
en ook iedereen die in dit huis is.
Ik leg mijn lichaam en mijn ziel in uw handen, o God,
en ik prijs uw heilige naam. Amen.
(Richard Foster, Gebeden uit het hart, pag. 86)

e.
Wij danken U, barmhartige Koning,
want U liet ons genadig deze dag volbrengen en liet ons deze avond U prijzen.
U hebt ons toegestaan het licht te zien tot de ondergang van de zon.
Heer, onze God, neem onze lofprijzing aan.
Red ons van de listen van de vijand en ruim alle valstrikken die voor ons liggen op.
Geef ons een vredige nacht: zonder pijn, zonder onrust, zonder zorg, zonder drogbeelden,
waardoor we deze nacht in vrede en reinheid kunnen doorbrengen.
Dan kunnen we opstaan en U altijd en overal lofprijzingen en gebeden aanbieden
en Uw heilige naam roemen met de Vader ongrijpbaar en zonder begin en de levengevende en wezensgelijke Heilige Geest, nu en altijd en in eeuwigheid. Amen.
(Slotgebed van het elfde uur, uit Agbeya, gebedenboek van de Koptisch Orthodoxe Kerk van de Heilige Maagd Maria te Amsterdam, pag. 63)


6. Gebed om bewaring voor kinderen en jongeren, tegen satanische beïnvloeding:

Heer Jezus Christus,
red zielen, voordat er een zwaar oordeel
over deze aarde komt als Gods antwoord
op de ten hemel schreiende zonden.

O Lam van God, uw bloed is vergoten
om alle mensen te verlossen.
U hebt macht over satan en zijn aanslagen.
Laat Uw overwinnende kracht werkzaam worden
bij spelletjes, boeken, muziek en films
die met name kinderen en jongeren tot zonde verleiden
en hen daarmee onder een satanische ban brengen.

Verhoor ons gebed
en verbreek de machten van de duisternis,
als wij nu de kracht van Uw bloed over hen roemen.
Verhinder de fascinerende invloed van deze dingen
en bind satan in zijn macht.
Laat niet toe dat hij tallozen meesleept in de zuigkracht van zijn demonische misleiding.

Heer Jezus Christus,
ontferm U over de kinderen en jongeren
en bevrijd nog velen uit de greep van de duisternis.
U bent hun Verlosser, U houdt van hen en hebt Uw bloed voor hen vergoten.
U weet dat ze vaak van jongs af aan niets anders hebben gehoord dan dat rebellie, leugen, seks en geweld vanzelfsprekend zijn en dat Gods geboden vandaag niet meer gelden;
dat het in plaats daarvan gaat om de bevrijding van de mens; de bevrijding van alle regels en wetten. Dat zou pas het ware leven zijn.

Heer, vergeef ons en breng ons tot omkeer en berouw,
waar wij als oudere generatie deze ontwikkeling niet verhinderd hebben, maar zelfs voor een groot deel nog in de hand hebben gewerkt.
U bent een God die gebeden verhoort.
Wanneer wij U aanroepen, zult U ingrijpen. Dat geloven wij.Amen.

(uit: M. Basilea Schlink, HOOP voor een wereld zonder hoop - een handboek voor bidders, 2003)

Zie ook Gebeden voor satanisten (redding en bescherming)