Omdat het volk Israël deze en de volgende maand zijn grote najaarsfeesten viert (Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar op 16-17 sept.- Iom Kippoer, Grote Verzoendag op 25 sept. - Soekkot, Loofhuttenfeest op 30 sept -6 okt. - Slotfeest op 7 okt. - Simchat Thora, de Vreugde van de Wet op 8 okt.) kunnen we met het volk Israël de eerste en laatste bede uit het Joodse Achttiengebed meebidden:

1. Gezegend Gij, Heer onze God
en God van onze vaderen,
God van Abraham, God van Izak en God van Jakob.
Grote, machtige en ontzagwekkende God, allerhoogste God,
die goede weldaden verricht en het al tot zijn bezit vormt,
die de weldaden der vaderen gedenkt
en de zonen van hun zonen een verlosser brengt,
ter wille van zijn Naam, in liefde.
Koning, helper, bevrijder en schild.
Gezegend Gij, Heer, Abrahams schild.

19. Stel vrede, goedheid en zegen, genade, verbondenheid en erbarmen over ons en over heel uw volk lsraël.
Zegen ons, onze Vader, ons allen als één, in het licht van uw aangezicht,
want in het licht van uw aangezicht – hebt Ge ons gegeven, Heer onze God,
de Tora des levens en de liefde der verbondenheid,
gerechtigheid en zegen, erbarmen en leven en vrede.
En goed is het in uw ogen om uw volk Israël te zegenen
te allen tijde, elk uur, met uw vrede.
Gezegend Gij, Heer, die zijn volk lsraël zegent met vrede.


Direct na Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar heb je de tien Dagen van Omkeer, de tien geduchte dagen. Die tien dagen eindigden op Iom Kippoer, Grote Verzoendag. Tien dagen van omkeer: negen dagen voor de verzoening met onze naaste, onze buren, onze familieleden, onze collega’s, wie dan ook. En één dag voor de verzoening met God. Want voor verzoening met onze naaste hebben we het meeste tijd nodig, dat vinden we vaak het moeilijkst. Je kunt hier ook denken aan het woord van Jezus in de (voluit Joodse!) Bergrede: 'Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.' (Mat. 5:23-24)

Is dit alles geen goede reden om met het Joodse volk het gebed Abinoe Malkenoe - onze Vader, onze Koning te bidden? Het wordt in de synagoge gebeden op zowel Rosj Hasjana als op Iom Kippoer.

Of een variant daarop gemaakt door ds. Henk Poot, een Gebed van de Kerk over schuld jegens Joodse volk over hoe ze het Joodse volk door de eeuwen heen behandeld heeft.

Je kunt ook het volledige Joodse Achttiengebed bidden.
Of verder bidden met de Gebeden uit de joodse traditie