KRINGVIERING

(we steken eerst de grote kaars aan - daarnaast heb je ook waxinelichtjes nodig)

VOORBEREIDINGSGEBED:

I.  v.  Onze hulp is in de Naam van de HERE
    a.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
    v.  Haast U, o HERE, tot mijn hulp
    a.  EN WEES TOT MIJN RED­DING GEREED.
    v.  HEER, onze God, ver­geef ons al onze zonden
        en laat ons weer in vrede leven.
    a.  AMEN.

II. v.  Onze hulp is in de Naam van de HERE
    a.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
    v.  Die trouw is tot in eeuwig­heid,
    a.  DIE DE VERDRUKTEN RECHT VERSCHAFT,
    v.  Die de hongerigen brood geeft,
    a.  DIE DE GEVANGENEN BEVRIJDT,
    v.  Die de blinden ziende maakt,
    a.  DIE DE RECHTVAARDIGEN LIEF­HEEFT,
    v.  Die de vreemdeling behoedt,
    a.  DIE WEES EN WEDUWE STAANDE HOUDT,
    v.  De Heer is Koning voor eeuwig!
    a.  VAN GESLACHT OP GE­SLACHT.
    v.  Halleluja!        (naar Psalm 146)

LIED

BIJBELLEZING

STILTE VOOR OVERDENKING
 - overdenking van het Bijbelge­deelte: wat zegt het mij?
 - waarvoor wil ik straks bidden of dan­ken?
   (je kunt ook opschrijven hoe en wat je wilt bidden of danken)

 GEBEDEN

We ontsteken het licht aan het Licht, want Jezus Chris­tus is het Licht voor de we­reld. De (waxine-)lichtjes worden door ieder per­soonlijk aan de grote kaars aan­gesto­ken. Daarbij kan een gebed worden uit­gespro­ken, bijvoorbeeld.
- een dankgebed, een lofprijzing
- een voorbede
- een gebed van overgave
Mocht een gebed niet lukken, dan kun je ook een wens uit­spreken.

LIED

ZEGENBEDE
v.
De HEER zegene en beware ons
a. Amen