Een mooi gebed bij de Veertigdagentijd en bij Matteüs 6:1-18 werd ons aangeleverd door de Bisschoppen van België (n.a.v. Jaar van het Gebed 2006)

Wanneer je bidt

   Vader van alle mensen
   die in het verborgene ziet,
   die ons hart en onze nieren doorgrondt,
   wij vragen U bij het begin van deze Veertigdagentijd:
   help ons dag na dag onze binnenkamer in te gaan
   om U daar te ontmoeten in de stilte.

   U weet toch wat er in ons omgaat.
   Vorm daar ons hart, opdat het barmhartiger zal worden
   zoals U barmhartig bent.
   En maak ons eerlijk en zuiver, tot op de graat
   opdat ons vasten gebeurt voor U
   en niet voor het oog van de mensen.

Leer ons het ware vasten
Zeven gebeden aan de hand van de zeven hoofdzonden (het gebed van de woensdag).

    Goede God
    die de aarde gezegend hebt
    met alles waarvan wij leven,
    wij willen eerlijke rentmeesters zijn
    en niet meer nemen dan ons toekomt
     want gulzigheid leidt tot verderf
     en gretigheid is nooit verzadigd.
     Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.
     Laat ons een licht opgaan
     en leer ons het ware vasten, dat is:
     ons brood delen met de hongerige,
     de vluchteling onderdak geven
     en de verdrukte zijn vrijheid te laten.
     Dan bidden wij met recht: Uw Koninkrijk kome. Amen.

(uit: Dienstboek, een proeve, Schrift - maaltijd - gebed, p. 1100-1102)

Voor de grote vasten

   Heer en Meester van mijn leven,
   bewaar mij voor een geest van luiheid,
   moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.
   Maar schenk mij, uw dienaar, een geest van ingetogenheid,
   nederigheid, geduld en liefde.
   Ja mijn Heer en mijn Schepper,
   doe mij mijn eigen fouten zien
   en niet mijn broeder veroordelen;
   want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen.
   Amen.

(gebed van Efraïm de Syriër, bewerkt door Stephan Bakker.
 In Eén druppel jou, een bundel met gebeden, uitgegeven door de Raad van Kerken / EA-EZA, 2014)