Vandaag is er voor de derde keer in een maand tijd een gebedsdag (18 maart, 29 maart, 18 april). In verband met de coronacrisis. Geïnitieerd door verschillende organisaties, steeds in wisselende samenstelling.
Bidden is altijd goed, hoewel er natuurlijk ook momenten zijn dat er (hard) gewerkt moet worden, bijvoorbeeld in de zorg. Hoe dan ook, tijdens deze derde gebedsdag viel mijn oog op de oproep van Paulus in 1 Timoteüs 2:

“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.”

In de Herziene Statenvertaling staat het nog wat opvallender: “opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid”. Nou, dacht ik mijzelf, dat gebed om ‘rustig en stil’ is wel verhoord, vooral dankzij alle coronamaatregelen die de overheid al zo’n zes weken uitvaardigt. Minstens anderhalve meter afstand, niet teveel bezoek tegelijk, zeker geen groepsbijeenkomsten (dus ook geen gebedsgroepen met vijf personen of meer).
Hoe dan ook, voor mijzelf is deze coronatijd een tijd van pas op de plaats, meer rust inbouwen, bezinning, wellicht ook nieuwe inspiratie opdoen. Tenminste, zolang het virus me niet te pakken heeft, want je kunt zomaar op een IC terechtkomen, en dan komt erop aan om te geloven, te beseffen dat ons lot en ons leven in Gods handen zijn (Psalm 31:15). Ook als het leven dan juist 'onrustig' en 'verstoord' zal zijn...

Dat ons (gezins)leven 'onrustig' en 'verstoord' kan zijn, is ook de ervaring in sommige gezinnen. De hele dag op elkaars lid, er kan zelfs een toename van huiselijk geweld zijn .... Nikolas Sintobin is internetpastor voor de Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen. Hij geeft heel zinvolle instructies voor het gebed tijdens deze coronatijd. Vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit legt hij prachtige dingen uit over het 'bijzondere levensgebed'. Zie daarvoor het filmpje van 6 minuten, 'Bidden als er thuis spanningen zijn'.

Enkele weken na het schrijven van deze blog kregen we een treffend tweeluik binnen. Neem en lees!

Ondertussen bid ik zelf enkele gebeden die door anderen aangereikt worden. Zoals die in EO-Visie nr. 16 (pag. 18, 30, 38):

Gebed in kwetsbare tijden

Schepper van hemel en aarde,
Uw goede schepping zucht
en wij zuchten mee.
Wat zijn we kwetsbaar.

Maar U bent een rots om op te bouwen
een bunker om in te schuilen
een licht om op te koersen
in donkere tijden.

Nu alles wankel lijkt:
onze gezondheid
onze economie
nu we niet naast onze naasten kunnen staan
en het lastig is om ons aan U vast te klampen
bidden we:

Houd ons vast.
Wees onze bodem.
Maak Uw aanwezigheid merkbaar
in onze levens
en overal waar eenzaamheid, angst en onzekerheid
de overhand dreigen te nemen.

Met Jezus bidden we mee:
Vader, in Uw handen bevelen we onze geest.
Amen.

Gebed voor de zorg

Grote Heelmeester,
onze kennis schiet tekort
en ons weten is maar ten dele.

Daarom: inspireer de dokters,
de verplegers en iedereen die zorg biedt
met Uw Geest.
U, die ons bedacht heeft
atoom voor atoom
geef kennis aan iedereen die zoekt naar
een oplossing, een geneesmiddel.

U belooft nieuwe kracht
voor iedereen die U verwacht.
Geef kracht op plekken
waar men wanhopig wacht op verlichting
op rust, op hoop, op U.

Geef kracht op ziekenzalen, op intensive cares,
in verzorgingshuizen,
in 12-uursdiensten en in slaapkamers.

Geef kracht waar we moe zijn van het zorgen
van het zorgen maken
van elkaars aanwezigheid
van de lange onzekerheid.
Draag waar het onze draagkracht te boven gaat.

U die zoekt wat verloren is,
geef Uw ogen en Uw hart
aan ons allemaal, zodat geen mens
zich verloren zal voelen.

Want ook en juist in deze tijd bidden we:
Laat Uw wil geschieden
op aarde zoals in de hemel.

Uw Koninkrijk kome.
Geef wat we vandaag nodig hebben.

Want we zijn van U
En het is Uw Koninkrijk.

Het is Uw kracht waar we van leven
en Uw heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.


Gebed na Pasen

Heer Jezus, onze Verlosser
U liet Uw lichaam breken voor ons
wees bij de mensen wier lichaam hen nu in de steek laat,
heel hen, troost hen, draag hen.

U werd een uitgestotene voor ons
wees bij hen die buiten staan
aan de randen van de maatschappij
aan de grenzen van Europa
In gebieden waar hulp, voedsel en hoop schaars zijn.
Leer ons wat het betekent ontferming te hebben.

U werd verlaten, de Eenzaamste
laat ons niet alleen
maak Uw naam ‘Ik ben’ waar
als er niemand anders lijkt te zijn.

U stierf
wees aan de grenzen van ons leven
laat ons weten dat U voorbij de dood bent
als we zelf voor de poorten staan
of achterblijven.

U bent de Opgestane
geef Uw leven in alle volheid
laat ons drinken van Uw bron
zodat we diepe teugen lucht kunnen nemen
en uit kunnen delen.

Want we leven uit die hoop:
dat U als eerste opstond uit de dood
zodat wij weten dat het beste nog moet komen.

U heeft het laatste woord.
Wij prijzen Uw naam.
Amen.


Tot slot: ik moest denken aan de belofte van de opgestane Heer, in zijn verschijning aan Johannes op Patmos:
“Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Op. 1:17-18)

zie ook Kerst, corona en complottheorieën

mede namens Robbert-Jan Perk

Jan Minderhoud