BIDDEN?!

1.   "Ik heb een eenvoudige theologie: Als je problemen hebt, bid. Als je veel problemen hebt, bid meer." (dominee Ha, Vietnam)

2.    "Als je problemen te klein zijn om voor te bidden, dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken." (Corrie ten Boom)

3.    "God legt geen last op onze schouders om ons de nek te breken, maar om ons op de knieën te krijgen." (onbekend)

4.    "Ik bid niet voor een lichtere last, maar voor een sterkere rug." (Philips Brooks)

5.    "Als het was geoorloofd, zou ik om nog meer moeilijkheden bidden, ter wille van een nog grotere troost." (John Bunyan, vanuit de gevangenis)

6.    "Satan beeft als een riet, als hij de zwakste heilige op de knieën ziet." (William Cowper)

(bron: Elke Dag Geboeid, Dagboek Lijdende Kerk, 31 maart)


PERSOONLIJK GEBEDSLEVEN

a. Ken je vaste tijden van gebed?
    Kun je iets opschrijven over de zegeningen? En over de knelpunten?

b. Bid je misschien liever (ook) gaandeweg, tussen de bedrijven door?
    Kun je iets opschrijven over de zegeningen? En over de knelpunten?

c. Heb je een vaste plek om te bidden?
    Hoe is dat voor je?

d. Hoe verhouden zich Bijbellezen, stil worden en bidden?
     Is er een vaste volgorde?

e. Hoe verhouden zich de verschillende aspecten van gebed?
    (denk aan lofprijzing, dankzegging, schuldbelijdenis, voorbede en vraaggebed voor jezelf)

    Is er op dit punt een aspect waarin je verder zou willen groeien?

f. In hoeverre ken je ook niet-verbale of minder verbale vormen van gebed?

g. Welke overige hulpmiddelen heb je in je gebedstijden? (zoals muziek, gebedswandeling, of …)
   Gebruik je gebedskalenders?
   Werk je met notities, aandachtspunten, lijstjes?
   Standaardgebeden? Zo ja, welke?

h. Is er nog een specifiek terrein waarop je verder zou willen groeien?

i.   Kun je omschrijven wie God voor jou is (beeld, naam, titel, …….)?
    (je Godsbeeld bepaalt mede je opvattingen over gebed, manier van bidden, mate van intimiteit)

BIDDEN VOOR ANDEREN

a.    In hoeverre bid je vóór andere mensen? (voorbede)

b.    In hoeverre ervaar je iets van een ‘gebedsverantwoordelijkheid’ voor de mensen die je in je ‘bediening’/ in het kerkenwerk / in je baan doordeweeks tegenkomt?

c.    Kun je iets opschrijven over de zegeningen? En over de knelpunten?

d.    Is er een punt waarop je verder zou willen groeien?

BIDDEN MET ANDEREN

a. Bid je wel eens met anderen? Zo ja, in welk(e) verband(en)? Met welke frequentie?

b. Kun je iets opschrijven over de zegeningen? En over de knelpunten?

c. Is er een punt waarop je verder zou willen groeien?

RETRAITE - LANGERE TIJD VAN GEBED

a.    Ken je langere tijden van gebed?

b.    Zo ja, doe je dat
       - alleen?
       - samen met anderen?


TOERUSTING TOT GEBED

a.    Op welke momenten en welke manieren heb je in je leven tot nog toe toerusting tot gebed ontvangen?
b.    Surf eens verder deze site!