Wat is de basis, de dragende grond van al ons bidden? Christus en de Geest die altijd voor ons bidden!
Paulus zegt dat in Romeinen 8 als volgt: "Christus Jezus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit." (vers 34)  En even daarvoor: "En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit." (vers 26-27)

De belangrijkste mensen

"De belangrijkste mensen in de wereld van vandaag zijn de mensen die bidden. Ik bedoel niet degenen die praten over gebed; ook niet degenen die een mooie uiteenzetting over het gebed kunnen geven. Maar ik bedoel die mensen die de tijd nemen om te bidden. Ze hebben eigenlijk geen tijd. Die tijd moet van iets anders worden afgenomen. Dat andere is belangrijk, heel belangrijk en dringend, maar toch altijd nog minder belangrijk en minder dringend dan gebed."  (S.D. Gordon)

 

Vier kansen voor de gebedsbeweging/het gebedswerk in Nederland voor de komende tijd

1.   De verbindingstroepen

Het samen bidden groeit in Nederland, vooral door de doorwerking van de Week van Gebed, jaarlijks in januari. Het goede materiaal, de laagdrempelige insteek, het aanspreken van de bidders  en gebedsgroepen, de Prayer Night, het werkt allemaal mee aan het ontstaan van een nieuwe gebedscultuur, dwars door allerlei kerkmuren heen. Dat is echt hartverwarmend en biedt veel kansen voor de toekomst van gebed in de plaatselijke situatie. Het is boeiend om van elkaar te leren wat de plaats van het gezamenlijk gebed is. Een suggestie voor jouw thuissituatie: vorm een goede werkgroep gebed die samen zoekt naar begaanbare weken voor de toekomst.

2.  De moderne kloosters
Nederland zoekt weer naar Meer. Er zijn vandaag de dag veel spirituele zoekers. Wat hebben we als christenen aan hen te bieden?

  • De gemeenschap van Chemin Neuf die  de ontmoeting met de wachtende Vader centraal stelt, http://www.paulusabdij.nl/
  • Geestelijke begeleiding  als een weg naar het beter leren kennen van de liefde van God.
  • Een protestants Klooster in (Jorwert) Friesland, vanuit onze landelijke Protestantse Kerk, nog sterk in ontwikkeling, http://nijkleaster.nl/

Hebben we als bidders de moed om met mensen op weg te gaan naar een levende ontmoeting met God?
Bidden en gastvrijheid liggen in elkaars verlengde. "Mag ik voor je bidden?", hoe zou het zijn als we deze vragen wat vaker aan elkaar gaan stellen?

3.   De wachters op de muren

We leven in een verwarrende tijd die steeds complexer wordt. Het ontbreekt veel mensen, ook veel kerkmensen aan raad en wijsheid. Eenvoudige antwoorden bestaan niet meer. Wat zou de Here God van dit alles vinden? Profetische inzichten die zorgvuldig getoetst zijn, zouden in deze nood kunnen voorzien. Maar waar zijn de wachters op de muur die uitzien naar de raad en komst van de Heer? Mogen we ons als bidders niet oefenen om te zoeken de antwoorden van de Heer? Herstel van het profetisch inzicht zou zowel de gemeente van Christus als de samenleving veel goeds kunnen brengen.

4.  De  biddende dienstbaarheid aan de samenleving

"Door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven,maar door de mond van goddelozen wordt ze met de grond gelijkgemaakt." (Spreuken 11:11).
"Zoek de vrede voor de stad." (Jeremia 29:7).

Steeds meer bidders ontdekken dat er geen tweedeling kan bestaan  tussen gebed enerzijds en dienstbaarheid, presentie in de  samenleving anderzijds. Gebed en sociale betrokkenheid rijmen op elkaar, hebben elkaar nodig. Gebed maakt moedig om het welzijn van Babel te zoeken.

Brief aan de Ballingen

'Uw ballingschap is geen vergissing, maar heeft een doel!
Zit niet verlamd te treuren en te wachten alsof de boel
Snel teruggedraaid wordt.
Bouwt huizen en leg tuinen aan.
Laat uw ballingschap zijn louterend werk doen.
Bidt voor de vrede van de stad. Want in haar vrede ligt uw vrede.
Wie zich verootmoedigt, zichzelf durft onderzoeken voor Gods aangezicht, die mens zal morgen leven.
Wie vandaag knielt, zal morgen staan.
Ontdek opnieuw wie God is, en wat Hij gedaan heeft. Ga naar de kern van Gods Woord, en knip uw eigengeknutselde franjes weg.
Wees EEN, samen met allen die geloven.
En waakt, bidt, geef, dien, spreek, leef samen met de mensen van uw stad.
God wil dat u deze ballingschap niet als vergissing ziet, maar als Zijn doel om u te louteren en Zijn liefde te tonen aan de grote stad.

Getekend: De Profeet, bewerking van Jeremia 29 door Otto de Bruijne.

 

Ds Robbert Jan Perk, Werkgroep Gebed  Evangelisch Werkverband

 

(toespraak Robbert-Jan Perk n.a.v. 10  jaar bestaan Huis van Gebed Nunspeet, 21 september 2013 Nunspeet, licht bewerkt)