Aanbidding van God en het Lam overwint de macht van satan

“Wanneer Jezus wordt aanbeden als de sterke held, doorstroomt Hij ons met zijn overwinnende kracht. In de eindtijd zal aanbidding Zijn gemeente telkens weer boven de aanvechtingen uittillen.”

Aanbidding – de overwinnende kracht in de strijd tegen satan

Wanneer wij te midden van de aanvallen van satan God de eer geven en Hem prijzen, zullen de intriges van de hel op niets uitlopen. De vijand moet wijken! Hoe belangrijk de geloofsstrijd tegen de machten der duisternis ook is – dezelfde macht ligt in de aanbidding.
Telkens wanneer God wordt aanbeden, moet satan opnieuw horen dat alleen God eeuwig en almachtig is.Zijn Rijk is een eeuwig Rijk, satan is slechts een schepsel dat tegen God in opstand kwam.
Wanneer onze aanbidding zelfs haar uitwerking heeft op de machten van de duisternis, hoeveel te sterker zal deze uitwerking dan in de hemel zijn. Als wij God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest aanbidden, is het plotseling alsof alle engelen en heiligen meezingen.
Wij zijn als het ware naar de hemel verplaatst, waar engelen en heiligen leven in de altijddurende aanbidding van God. Moge ons zingen en bidden samen met de hemelse koren als een machtige lofprijzing tot Gods troon opstijgen!

(Moeder Basilea Schlink, God zoekt aanbidders, pag. 53 / 51 / 66)

Om te lezen:

  • 2 Kronieken 20
    -  hoe koning Josafat samen met het volk van Juda bidt en vast (vers 1-13);
    -  hoe het volk van God de HEER aanbidt en hoe de lofzangers (Levieten) voor de legers uitgaan  (vers 18-21);
    - hoe er hier beneden op aarde niet eens meer gestreden hoeft te worden (vers 22-30).

  • Hand 16:19-40 – hoe Paulus en Silas in de gevangenis Gods lof zingen en er daardoor overwinning tot stand komt.

Als toepassing kun je ook een lofpsalm lezen of zingen:

Je kunt denken aan de volgende Psalmen:
8, 9, 18,19, 21, 24, 29, 30, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 65, 66, 67, 68, 75, 92, 93, 95-100, 103-108, 111, 117-118, 124, 135,136, 138,  144-150.

Je kunt ook de lofprijzingen uit het bijbelboek Openbaring lezen:
Openb. 1:4-8, 4:8-11, 5:8-14, 7:9-12, 11:15-19, 15:1-4 19:1-5 en 19:6-10

Of luister naar muziek van lofprijzing en aanbidding !

zie verder Gebed bij de aanbidding van Christus het LamBijbelgedeeltes en gebeden in geestelijke strijd, alsook Bidden en geestelijke strijd en Bidden als geestelijke strijd