Bruno Sebrechts, Uw licht op mijn schaduw – Verlossing en bevrijding in het pastoraat (2018), Scholten Uitgeverij, Zwolle.

In de afgelopen maanden las ik tussen de bedrijven door een lijvig boek (510 pag.) van de bijbelleraar Bruno Sebrechts. Afgelopen 30 jaar was hij als leidinggevende betrokken bij verschillende evangelische gemeenten in Vlaanderen. De auteur geeft blijk van een grote belezenheid en een ruime ervaring in de geestelijke strijd. En wat me vooral aanspreekt: zijn zoekende en evenwichtige benadering.
Mooi is zijn samenvattend model en stappenplan (pag. 356-376), waarin hij verschillende soorten confrontaties op een rij zet. Ik geef ze hieronder licht bewerkt weer.

1.    Gospel Encounter, de eerste stap. Het leven als christen begint met bekering en wedergeboorte (“om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij”, Hand. 26:18, HSV). Deze eerste stap is basisvoorwaarde voor het vervolg.

2.    Truth Encounter, de waarheid van het evangelie leren omarmen, vernieuwing van je denken, het onder ogen zien van ongezonde patronen en bindingen (Joh. 8:32, Rom. 12:1-2, Fil. 4:8-9, 1 Joh. 2:12-14). In ons Ermelose team Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing werken we middels het werkboek Schoon Schip vooral volgens deze lijn, zonder de overige aspecten uit het oog te verliezen.

3.    Prayer Encounter, ondersteunende voorbede, door een gebedsgroep en/of een biddende gemeente. De voorbidders zijn een achterwacht voor elk proces van herstel, bevrijding en genezing.

4.    Zonodig een Healing Encounter, genezing van innerlijke wonden of lichamelijke kwalen.

5.    Zonodig een Power Encounter, een dienstbevel, een machtswoord waarin de boze geest(en) gesommeerd worden om een levenshuis te verlaten. Dit is eerder uitzondering dan regel.

6.    In alle gevallen is er een Love Encounter, de dragende grond in het hele proces, want “de volmaakte liefde drijft de vrees uit’ (1 Joh. 4:18). Het is meermalen gebleken dat de boze niet bestand is tegen de liefde van God en zijn kinderen.

Wat me vooral aanspreekt: Bruno Sebrechts heeft oog voor de uniciteit van elk bevrijdingsproces. Elke situatie is anders, het is altijd weer maatwerk. Ook inzichten en inbreng uit de wereld van de hulpverlening kunnen meewerken aan herstel. Hij vergelijkt een bevrijdingsproces met de verovering van het beloofde land door Jozua. “Er golden algemene richtlijnen, maar de specifieke instructies verschilden van stad tot stad.” (pag. 387)

Het boek eindigt met 100 (!) pagina’s aan bijlages over een breedte van onderwerpen en woordstudies. Ook daarin is af en toe een verrassend doorkijkje te vinden. Ik noem er één. Sebrechts wijst erop dat alle Evangeliën vermelden dat er voorafgaand aan de bevrijding van de bezetene(n) in het land van de Gadarenen eerst een vorm van tegenstand en geestelijke strijd is: de storm op het meer. Jezus blijkt Heer te zijn over de wind en de zee, de chaosmachten. De zee is in het bijbelse denken de plek waar de demonen huizen (de Leviathan!). Jezus blijkt ook Heer te zijn waar de bezeten man(nen) in de greep van de boze zijn. Maar daar kan dus strijd en tijd aan vooraf gaan. Het is net als in Egypte: voordat het volk bevrijd werd, nam de verdrukking toe (Ex. 1:10-12, 2:23, 5:4-19).

Voor wie verder lezen wil:
Waar geestelijke strijd begint en eindigt ....
Aanbidding als wapen in de geestelijke strijd
Bijbelgedeeltes en gebeden in geestelijke strijd
Bidden en geestelijke strijd

Op Speciaal aanbod van boeken, gebeds-CD en nog meer ... kom je de twee boeken over bevrijdingspastoraat uit 2012 tegen: Vertrouw op Mij en Ik zal je vrede geven (bijzonder verhaal, echt gebeurd) en Demonen en de macht van JEZUS - knellende vragen en vergeten thema's in de Dienst der Bevrijding.